Chi cục DS-KHHGĐ phải có ít nhất 20 biên chế

Các Chi cục DS-KHHGĐ cần sớm ổn định bộ máy để các cán bộ dân số yên tâm công tác. Ảnh: PV

Ngày 15/5/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa ký Thông tư 05/2008/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy DS – KHHGĐ ở địa phương.

Theo Thông tư, Chi cục DS – KHHGĐ phải có ít nhất 20 biên chế hành chính (không kể lái xe, bảo vệ, tạp vụ theo hợp đồng). Tại cấp huyện, ngoài bảo vệ, lái xe và tạp vụ làm việc theo hợp đồng, Trung tâm DS – KHHGĐ ít nhất phải có 6 người.

17 nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục DS – KHHGĐ

Thông tư quy định, Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về DS – KHHGĐ, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về DS – KHHGĐ trên địa bàn tỉnh. Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục DS – KHHGĐ thuộc Bộ Y tế. Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng (kể cả tài khoản ngoại tệ).

Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh có thể trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, chương trình, đề án về DS – KHHGĐ của tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã hội hóa công tác DS – KHHGĐ trên địa bàn tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục.

Chi cục tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị cá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực DS – KHHGĐ. Chi cục DS – KHHGĐ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách DS – KHHGĐ, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác DS – KHHGĐ của địa phương. Chi cục giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án về DS – KHHGĐ sau khi được phê duyệt. Chi cục cũng có nhiệm vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về DS – KHHGĐ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền. Chi cục DS – KHHGĐ quản lý về quy mô DS – KHHGĐ, quản lý về cơ cấu dân số; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực DS – KHHGĐ, sức khỏe tình dục, SKSS vị thành niên và thanh niên.

Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực DS – KHHGĐ; xây dựng hệ thông tin quản lý về DS – KHHGĐ; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về DS – KHHGĐ theo quy định hiện hành; hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực DS – KHHGĐ cũng là chức năng của Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh.

Chi cục DS – KHHGĐ giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực DS – KHHGĐ theo phân cấp của Sở Y tế; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về DS – KHHGĐ cho cán bộ chuyên trách DS – KHHGĐ; quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; tài chính, tài sản được giao; quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế.

Ngoài ra, Chi cục DS – KHHGĐ còn chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực DS – KHHGĐ theo thẩm quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Trung tâm DS – KHHGĐ huyện có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng

Thông tư nêu rõ, Trung tâm DS – KHHGĐ huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục DS – KHHGĐ đặt tại huyện, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về DS – KHHGĐ trên địa bàn huyện. Trung tâm chịu sự quản lý toàn diện của Chi cục DS – KKHGĐ, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật về dịch vụ KHHGĐ, truyền thông giáo dục của các trung tâm liên quan ở cấp tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước theo địa bàn của UBND huyện. Trung tâm DS – KHHGĐ huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm DS – KHHGĐ có 10 nhiệm vụ, quyền hạn về DS – KHHGĐ trên địa bàn huyện.

Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục DS – KHHGĐ và quy định của pháp luật (về chuyên môn không nhất thiết phải có chuyên môn y tế).

Các ban tổng hợp, nghiệp vụ của Trung tâm DS – KHHGĐ gồm Ban Hành chính Tổng hợp, Ban Truyền thông và Dịch vụ DS – KHHGĐ. Biên chế của Trung tâm DS – KHHGĐ huyện nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định nhưng ít nhất phải có 6 người (không kể bảo vệ, lái xe và tạp vụ làm việc theo hợp đồng). Viên chức không nhất thiết đều phải có chuyên môn y tế.

Cán bộ chuyên trách DS – KHHGĐ xã là viên chức của Trạm Y tế xã

Thông tư quy định, cán bộ chuyên trách DS – KHHGĐ xã có trách nhiệm giúp việc cho Trạm trưởng Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu DS – KHHGĐ trên địa bàn xã. Cán bộ chuyên trách DS – KHHGĐ xã là viên chức của Trạm y tế xã, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trạm trưởng Trạm y tế xã, chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm DS – KHHGĐ huyện. Cán bộ chuyên trách DS – KHHGĐ xã do Trạm trưởng Trạm y tế xã đề xuất và Giám đốc Trung tâm DS – KHHGĐ huyện quyết định và ký hợp đồng làm việc. Cán bộ chuyên trách DS – KHHGĐ phải là cư trú tại địa bàn xã, gương mẫu thực hiện KHHGĐ, đã tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về DS – KHHGĐ, là người có trách nhiệm, nhiệt tình với công tác DS – KHHGĐ, được đào tạo chuyên môn ít nhất là trung cấp song không nhất thiết là chuyên môn y tế; đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng khó khăn, nếu chưa có trình độ trung cấp về nghiệp vụ thì ít nhất phải tốt nghiệp phổ thông trung học.

Cộng tác viên DS – KHHGĐ thôn bản có trách nhiệm cùng cán bộ y tế thôn bản tuyên truyền, vận động về DS – KHHGĐ, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Cộng tác viên DS – KHHGĐ thôn bản hoạt động theo chế độ tự nguyện, có thù lao hàng tháng, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trạm y tế xã.

Cộng tác viên DS – KHHGĐ thôn bản có nhiệm vụ xây dựng chương trình công tác tháng, tuần về DS – KHHGĐ phối hợp với các tổ chức trên địa bàn triển khai các hoạt động quản lý và vận động tới từng hộ gia đình, trực tiếp tuyên truyền, tư vấn và cung cấp bao cao su, thuốc uống tránh thai tới từng hộ gia đình; kiểm tra việc duy trì thực hiện các nội dung DS – KHHGĐ của các hộ gia đình tại địa bàn quản lý; thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, thu thập số liệu, lập báo cáo tháng về DS-KHHGĐ theo quy định hiện hành, lập các sơ đồ và biểu đồ, quản lý sổ hộ gia đình về DS – KHHGĐ tại địa bàn quản lý. Cộng tác viên phải bảo quản và sử dụng các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao, dự giao ban cộng tác viên DS – KHHGĐ thôn bản hàng tháng để phản ánh tình hình và báo cáo kết quả hoạt động DS – KHHGĐ của địa bàn được giao quản lý; tham dự đầy đủ các khóa tập huấn do cơ quan cấp trên tổ chức. Bên cạnh đó, cộng tác viên phát hiện và đề xuất với cán bộ chuyên trách DS – KHHGĐ xã các vấn đề cần thực hiện về DS – KHHGĐ tại địa bàn quản lý.

Thông tư 05 nêu rõ Chi cục DS-KHHGĐ có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của địa phương (về chuyên môn: không nhất thiết phải có chuyên môn y tế); các tổ chức thuộc Chi cục gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế hoạch và Tài vụ, Phòng DS-KHHGĐ và Phòng Truyền thông – Giáo dục. Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp cho Chi cục DS-KHHGĐ, bảo đảm số lượng cán bộ, công chức theo yêu cầu nhiệm vụ. Cơ cấu biên chế của Chi cục DS-KHHGĐ gồm những cán bộ, công chức, viên chức có chuyên ngành y tế và các chuyên ngành khác có liên quan. Số lượng biên chế cụ thể của Chi cục do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của địa phương, nhưng phải có ít nhất 20 biên chế hành chính (không kể lái xe, bảo vệ, tạp vụ theo hợp đồng).

Ấn vào đường dẫn dưới để tải:

>> Thông tư số 05/2008/TT-BYT

>> Công điện số 695/CĐ-TTg

>> Công văn số 2694/VPCP-KGVX

>> Nghị định 13/2008/NĐ-CP

>> Nghị định 14/2008/NĐ-CP

>> Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV

Hạnh Quỳnh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: